Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 92 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
İngilizce öğrenirken en büyük problem, kelimelerin ne anlama geldiğini hatırlamaktır. Unutmamak için çeşitli yollar denense de günlük hayata sokulmadığı için genellikle unutulur. Ve hatırlamak için çalışmalar, tekrarlar yapılır, bu da bolca zaman ve enerji kaybettirir. Kolayca taşınabilmesi için küçük boy olarak hazırlanan bu çalışma, fazla zaman ve enerji harcamadan özellikle sınavlarda çıkan ve öğrencilerin zorlandığı kelimeleri kısa sürede öğretmek için akılda tutma/çağrıştırma tekniği ile hazırlanmıştır
50 TL.
Tükendi
Tarih 10 Muharrem 61i (10 Ekim 680) gösterdiğinde, zulme karşı direnişin sembolü olan Hz. Hüseyn, Emevî ordusunun kılıç ve mızrak darbeleriyle son nefesini veriyordu. Kelime anlamı sıkıntı ve belâ demek olan Kerbelâda meydana gelen bu olay, zamanla İslam tarihinin en unutulmaz ve tarif edilemez acılarından biri hâline gelecekti. Kerbelâda, Hz. Muhammedin soyuna mensup çok sayıda kişi şehid edilmişti. Peygamberimizin öpmeye bile kıyamadığı torunu Hz. Hüseyn başta olmak üzere Hz. Hasan'ın oğulları, Hz. Hüseyn
90 TL.
Tükendi
Rüyanın İslâmdaki yeri, rüyaların neler ifade ettiği ve nasıl yorumlanması gerektiği geçmişten bugüne müslümanların merak konusu oldu. Bu merak, rüya tabiri ilmini doğurdu. Rüya ve rüya tabirleri ile ilgili İmam Nablusi gibi birçok alim eserler verdi. Bu eserlerde tabirin nasıl yapılacağına dair bazı usüller de yer aldı. Mesela, Erzurumlu İbrahim Hakkının Marifetnâme adlı meşhur eserinde rüya tabirinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Buna göre, rüyada görülen şeyin Arapça isminin ilk harfi alınır ve o harfi
100 TL.
Tükendi
Mevlânânın hayat ve eserleri hakkında bugüne kadar çok sözler söylenmesine rağmen onu asıl aksettirecek olan en sağlam ayna yine onun eserleridir. Mevlânânın felsefesi, şiiri, üstün dehası hakkında bize ışık tutacak, toplu ve daha net bir kanaâte ulaştıracak olan başlıca kaynaklar, elbette onun irfan hayatına miras bıraktığı Mesnevî, Mektûbât, Mecâlis-i Seba, Dîvânı Kebîr ve Fîhi Mâfih gibi yazılı anıtlardır. Bu büyük şair ve mütefekkirimizin Dîvân-ı Kebîrinde serpiştirdiği Rubâîleri de ayrıca özel bir diva
130 TL.
İntihâ-nâme Sultan Veledin, halka ve mürîdlerine vaaz ve öğütlerini içeren bir eseridir. Mevlânâ ve etrafındakiler hakkında da kısa bilgiler içerir. Eser üzerinde, gerek Türkiyede gerek Türkiye dışında, pek fazla bir çalışma bulunmamaktadır. Eserde üzerinde en çok durulan mesele, Sultan Veledin etrafındakilere açtığı ilâhî sırlardır Sufilerin ilahi sırları etrafındakilerden ne kadar saklı tuttukları gerçeğinin kelimeye dökülmüş en güzel hali, Sadînin Gülistânın da anlattığı şu olaydır: Sufîiin birisi, ba
350 TL.
Mantıkut-Tayr temsili bir eserdir. Attar bu şahane yapıtında temsili bir şekilde Vahdet-i vücud (varlığın birliği) inanışını anlatmaktadır. Eserde çok zengin bir sembolik dil kullanılmış ve Hakikâti arayanlar, yani Hakikât Yolunun Yolcuları kuşlarla simgelenmiştir. Eserin bir anlamda kahramanları olan kuşların her biri bir insan tipini temsil etmektedir. Hakikate ulaşmak için kendilerine hüthütü mürşit seçerler. Simurg ise Cenabı Hakk'ın zuhur ve taayyünüdür. Bu zuhur ve taayyün aslında kuşların kendilerin
180 TL.
Tabiatta nasıl nehirler denizlere veya göllere ulaşır, böylece fena bulursa, hakîkatte de ilm-i ilâhî denizi taşar ve insanların ayaklarının altından akan nehirler misali yollara ayrılarak, arzın kurumuş topraklarına sonsuz bir hayat verir. Böylelikle İlim ile diri olan ebediyen ölmez hadîs-i şerîfinin hakîkati zuhûr eder. İbnül-Arabînin eserleri öyle taşkın bir denizdir ki, kaynağı bu deniz olan nehirler, insanlığı ilm-i ilâhîye götüren yollar olarak günümüze kadar ulaşmıştır. İbnül-Arabînin tesirleri ve
200 TL.
Tükendi
Maarif, Sultan Veledin Farsça mensur ve tasavvufî bir eseridir. Eser, ihtiva ettiği bahislere nazaran muhtelif uzunlukta elli altı fasla ayrılmıştır. Fasıllara başlamadan evvel, Allahın birliğini, bütün kudretin Onda olduğunu, Onun dışında müstakil bir varlığın olamayacağını anlattıktan sonra, ilk fasılda, amelden kastedilen şeyin namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek olmayıp, bunların yardımı ile insanın ruhunda, mânevî bir ilerlemenin ve gelişmenin meydana gelmesi ve hakikî dindarlığın d
220 TL.
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Sandığın yahudi inancındaki yeri; ortaya çıkış süreci ve özellikleri, içine konulan nesneler, akıbeti hakkındaki gelişmeler; kutsallık kazanmasının nedenleri, sosyolojik etkisi; siyasi ve manevi hayat üzerindeki etkileri ve son bölümde ise, Sandığın günümüzdeki yahudilerin mesih inancı üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, inceleme konumuzu Ahid Sandığının İslam geleneğindeki yeri teşkil etmektedir. Bu bölümde, Tabut'un / Sandığın
60 TL.
Tükendi
- Yezidiler ve Yezidilik inancının aslı - Yezidilerin Yezid ve şeytan ile ilgili inançlarının doğuşu - Yezidiliğin kurucusu olan Yezidi şeyhi; ayrıca bu şeyh sülalesine mensup etkin Yezidi önderleri ile ilgili tarihi bilgiler - Yezidiliğin geçirdiği dönemler - Yezidi önderleri hakkında bilgiler - Şimdiye kadar hiç kimsenin incelemediği Adevî Zaviyesi hakkında detaylı bilgiler Uzun tarihi boyunca sayısız dini oluşuma kucak açan Ortadoğu coğrafyasında varlık gösteren dini topluluklardan biridir Yezidilik. Bu
40 TL.
Tükendi
İbn Arabi, lehinde ve aleyhinde yüzlerce eser kaleme alınan, bütün çağların eb mühim şahsiyetlerinden biridir. Eserleriyle, fikirleriyle tasavvufi düşünceyi, kelamı, felsefeyi etkilemiş, kendisinden sonra tasavvufun felsefi versiyonu da ortaya çıkmıştır. Diğer tasavvufi ekoller de onun fikirlerine kayıtsız kalamamışlardır. Günümüzde Batı aleminde de çok tesirli olmaktadır. Çok değerli eserler veren Arabi nin en temel kitabı, Füsusu l-Hikem dir. Diğer bütün kitapları, kitapçıkları, bu eserin daha iyi kavran
80 TL.
Tükendi
Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev´i haccetmesi Allah´ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkâr ederse, şüphesiz, Allah âlemlere karşı muhtaç olmayandır. (Âl-i İmrân, 97) Kim hacceder, kötü söz konuşmaz ve istikametten ayrılmazsa, annesinden doğmuş gibi bütün günahlarından sıyrılır. (Hadisi Şerif) Bu çalışma, İmam Gazâlî´nin kıymetli eseri İhyâu Ulûmiddin´in Haccın Sırları kitabının tercümesi olup siz değerli okurlarımıza Haccın amelleri, fazileti, esrârı ve muhtelif dua ve zikir lafızları hakkınd
60 TL.
Tükendi
Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu adlı bu eser, ilmî mesâîsinin büyük bir kısmını Tasavvuf araştırmalarına hasretmiş olan meşhur şarkiyatçı ve ilim adamı L. Massignon´un, Essai sur les Origines du Lexique Technique de la Mystique Musulmane adlı muhteşem eserinin İslâm Tasavvufu´yla alâkalı kısmının, son devrin yetiştirdiği en önemli ilim adamı ve Tasavvuf araştırmacılarımızdan biri olan merhûm M. Ali Aynî tarafından Osmanlıca´ya yapılan tercümesinin sadeleştirilerek günümüz Türkçe´sine aktarılmış halidir. Fra
25 TL.
Tükendi
• Anadolu’ya gelen Türkmen konar-göçer topluluklar nasıl bir değişime uğradılar? • Yeni süreçte merkez-çevre ayrımı neden oluştu ve bunun sonuçları Türkmenlere ne şekilde yansıdı? • Orta Asya’dan Anadolu’ya göçen Türkmenlerin üzerinde dervişlerin nüfuzu varmıydı? • Anadolu’nun İslamlaşma sürecinde söz konusu dervişlerin rolleri nelerdi? • Yerleşik hayata geçiş toplum üzerindeki derviş nüfuzunu ne şekilde etkiledi? • Devletleşen Anadolu topluluklarının çevrede kalan Türkmenlerle ilişkileri neden gerild
70 TL.
Tükendi
Şerh-i Gülşen-i Râz adlı bu eser, Mahmûd-ı Şebusterî´nin mesnevî tarzında yazdığı meşhûr Gülşen-i Râz´ının, Hüseyin Bey tarafından Osmanlıca yapılmış tercüme ve şerhinin günümüz Türkçesine aktarılmış halidir. Sûfî öğretinin bir özetini içermekte olan Gülşen-i Râz, yazıldığı tarihten itibaren vahdet-i vücûd düşüncesini anlatan ve mecazları tahlîl eden bir çok âlim, sûfî ve şâire ilhâm kaynağı olmuş, tüm beyitlerinin şerhi yanında müstakil beyitlerinin şerhinden oluşan veya ondan iktibas yoluyla oluşturulan
120 TL.
Kut ve Töre kavramını yaşadığımız çağa yeniden duyuran, tarihi güncelleştirerek, Türk İnamasını teklif eden Sait Başer`in Toplumsal Aklı Anlamak adlı çalışması toplum ve tarih zemininde teşekkül eden genel muhakeme mekanizmalarını anlama ve anlamlandırma çalışması olarak ihtiyacını hissettiğimiz boşluğu doldurma yönünde önemli bir adımdır. Bu adımın önceki çalışmalarının devamı olduğunu ve Türk Aklına doğru yürüyüşte, bir yol haritası çizeceğini düşünüyorum. Prof. Dr.
65 TL.
Tükendi
Türkçe de Hint dinlerini yada bu dinlerden birini veya onlarla ilgili her hangi bir konuyu ele alan çalışmalar olmakla birlikte Hinduizm içinde ortaya çıkarak birer mezhep, müstakil birer din haline gelen dini ve felsefi yorumları bir bütün halinde veren fazla metnin olduğu söylenemez. Olsalar bile küçük bir hacim içinde bütün bunlara yer verenler çok az olduğu için bu kitap, Hint dini düşüncesi ve ondaki gelişim ve değişimleri bir bütün olarak görülmesini sağlar düşüncesiyle çevrilmiştir.
80 TL.
Elinizdeki bu eser, İmam Buhârî nin Sahîh adlı büyük hadis kitabı esas alınarak diğer 8 Büyük Hadis İmamıyla senedinde ittifak ettiği hadislerin yer aldığı bir derlemedir. Çalışmada, her hadis-i şerifin, İmam İbni Hacer el-Askalânî tarafından telif edilen Fethu l-bârî fî şerhi l-Buhârî adlı kitabında bulunan şerhi özetlenerek verilmiş, yanı sıra hadis-i şeriften çıkarılması mümkün olan öğüt ve dersler de okuru sıkmayacak boyutta zikredilmiştir. Câmiu l-Ehâdîs in bir diğer özelliği, 9 Büyük Hadis İmamının ha
500 TL.
Tükendi
´-Bizans ın İslam Anlayışı-John meyendorff -Hıristiyanların İslam Algılayışlarının Oluşmasında Siyasi tarihin Rolü-Daniel Pipes -Hıristiyanların İslam Algılayışları-W.Montgomery Watt -O peygamberlerin Yolunda Yürüdü, Muhammed in Peygamberliğinin Hıristiyan Teolojik -Kabulüne Doğru-David A.Kerr -Dinlerarası Diyalog ya da Küreselleşen Dünyada Bir Arada Yaşamanın Yolu- Fuat Aydın -İslam-Hıristiyan Diyalogundaki Teolojik Birkaç Meseleye dair Yorumlar- Seyyid Hüseyin Nasr Diyalogla Müslümanların ve Hıris
120 TL.
Hint te insan yaptığı eylemlerin sonucu olarak (karma), sonsuz kez bu dünyaya gidip-gelmek (samsara=gene doğum) zorundadır. Bir anlamda, yaptığı amellerin bir kölesidir. Bu gidiş gelişlerin belirleyicisi olan karma yasası ezeli olsa da, ondan ve yol açtığı kölelikten kurtulmak/özgürlüğe kavuşmak mümkündür. Bu kurtuluş/özgürleşme bütün varlıkların nihai hedefidir; bu yüzden de en yüce mutluluk (mokşa) olarak isimlendirilir. Dini amellerden, bilgiye (metafizik) hatta mantığa varıncaya kadar her türlü bedeni v
110 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 92 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4